Bugetul participativ este un instrument de management deschis, inclusiv şi transparent, instrument care permite participarea reală a cetăţenilor la guvernarea oraşului, aceştia putând decide în mod direct cum se va cheltui un procent clar definit în acest sens din bugetul de investiţii. Indicator de modernitate şi de deschidere a administraţiei faţă de cetăţean, bugetarea participativă este o modalitate mai eficientă de cheltuire a banului public, consolidează comunitatea şi face ca bugetele publice să fie cheltuite într-un mod transparent, mai echitabil şi mai eficient.
Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general şi a procedurii pentru selecţionarea proiectelor de interes public iniţiate de cetăţeni prin implicarea lor directă în procesul de bugetare participativă.

Obiectivul general îl constituie desfăşurarea în bune condiţii a procesului de bugetare participativă in vederea atingerii următoarelor deziderate:

 • creşterea nivelului de dialog şi de colaborare dintre cetăţeni şi administraţia publică locală.
 • creşterea gradului de asumare şi implicare a cetățenilor în procesul de dezvoltare urbană.
 • creșterea transparenței activității administraţiei publice locale.

Pentru realizarea acestui demers este necesară parcurgerea următoarelor etape:

 1. dezvoltarea unei platforme informatice care sa permită:
  1. înregistrarea participanţilor la procesul de bugetare participativă
  2. înregistrarea proiectelor pe domenii de aplicare în limitele de valoare impuse de autoritatea publică locală
  3. votarea online a proiectelor
  4. stabilirea unei ierarhii a proiectelor, generarea de statistici legate de procesul de bugetare participativă
 2. stabilirea participanților la procesul de bugetare participativă
 3. stabilirea valorii bugetului propus pentru derularea procesului de bugetare participativă
 4. definirea domeniilor pentru care se pot depune proiecte
 5. stabilirea modalității de înscriere a proiectelor
 6. stabilirea criteriilor de eligibilitate a proiectelor
 7. stabilirea calendarului campaniei de bugetare participativă
 8. stabilirea comisiei de evaluare a proiectelor și a rolului acesteia în procesul de bugetare participativă
 9. derularea votului online a proiectelor și stabilirea ierarhiei
 10. derularea intâlnirilor publice și selecția finală proiectelor
 11. implementarea de către Primăria Municipiului Târgovişte a proiectelor
 12. stabilirea reglementărilor juridice privind utilizarea platformei dedicate bugetării participative

Municipiul Târgovişte va derula achiziţia unei aplicații informatice care să permită implementarea unei soluţii de bugetare participativă la nivelul municipiului, prin dezvoltarea unei platforme publice online pentru înscrierea ideilor de proiecte și ierarhizarea pe baza votului cetăţenilor.

 1. Persoanele care doresc să propună proiecte trebuie să aibă domiciliul în Municipiul Târgovişte și să se înscrie în platforma online dedicată bugetării participative. În acest sens, cetățenii interesaţi trebuie să îşi creeze un cont de utilizator în platforma online.
 2. Pentru a participa la vot cetățenii interesati trebuie să îşi creeze un cont de utilizator în platforma online sau să se logheze prin contul rețelei de socializare www.facebook.com.
 1. Valoarea bugetului propus în cadrul procesului de bugetare participativă pentru proiectele selecţionate este de 1.200.000 lei/an bugetar.
 2. Valoarea estimată pentru un proiect propus trebuie să se încadreze în suma maximă de 400.000 lei, inclusiv TVA.
 3. Anual, în urma derulării procesului de bugetare participativă, vor fi selectate 3 proiecte care vor fi cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgovişte pentru acel exercițiu bugetar.

Propunerile de proiecte trebuie sa se încadreze într-unul din urmatoarele domenii, pentru obiective care sunt în administrarea Municipiului Târgovişte:

  1. Infrastructură stradală: alei, trotuare, scuaruri, zone pietonale
  2. Amenajare de spații verzi și locuri de joacă
  3. Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei
  4. Amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.)
  5. Dezvoltare turism
  6. Infrastructură culturală
  7. Infrastructură socială
  8. Infrastructură de sănătate
  9. Digitalizare

Chiar dacă propunerea poate fi încadrată în mai multe domenii, deponentul trebuie să opteze pentru domeniul pe care îl consideră cel mai potrivit / relevant / preponderent.

Fiecare cetăţean poate formula o singură propunere de proiect pentru fiecare din domeniile stabilite. Proiectul trebuie să fie sau sa poată fi asimilat unei investiţii aflate în competenţa Municipiului Târgovişte şi să vizeze un spaţiu din proprietatea publică a municipiului.

 1. Proiectele se depun obligatoriu prin platforma online dedicată bugetării participative în perioada stabilită și comunicată pentru înscrierea proiectelor.
 2. Pentru depunerea unui proiect vor fi completate următoarele informaţii (cuprinse in fișa de proiect):
  1. Titlul proiectului:
   • să fie concis şi să se refere la un anumit rezultat cheie al proiectului.
  2. Domeniul în care se înscrie proiectul
   • se va specifica domeniul în care se înscrie proiectul.
  3. Descrierea proiectului
   • formularea problemei, amănunţită
   • specificarea nevoilor identificate
   • descrierea beneficiilor generale obţinute prin implementarea proiectului
  4. Localizarea proiectului
   • prin adresă, hartă, zonare
  5. Durata proiectului
   • estimare durata de implementare a proiectului.
  6. Beneficiarii proiectului
   • specificarea beneficiarilor proiectului
   • explicarea valorii adăugate pe care proiectul o aduce beneficiarilor
  7. Buget estimat
   • se va completa valoarea estimată cu TVA
  8. Documente ataşate
   • fotografii, schiţe, planuri, alte documente suport
  9. Modul în care iniţiatorul doreşte să se implice în proiect
   • voluntariat, cofinanţare, sponsorizare.
 1. Pentru a fi validate în cadrul procesului de bugetare participativă proiectele trebuie să fie de competența Primăriei Municipiului Târgovişte, să nu contravină reglementărilor prezentului regulament sau a altor prevederi legale în vigoare și să indeplinească următoarele criterii de eligibilitate:
  1. să fie de interes local si să nu realizeze activităţi cu scop comercial, publicitar, de natură politica sau etnică;
  2. să fie sau să poată fi asimilată unei investiţii aflate în competenţa Primăriei Municipiului Târgovişte şi care vizează un spaţiu din domeniul public al Municipiului Târgovişte;
  3. să se refere doar la investiții publice constand in dotări, modernizări, reparații ale bunurilor proprietate publică a municipiului
  4. să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare;
  5. să fie delimitate zonal;
  6. să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect;
  7. să se încadreze în domeniile prevazute in prezentul Regulament.
 2. Validarea proiectelor in cadrul procesului de bugetare participativă va fi realizată de către o comisie constituită in acest sens la nivelul Primăriei Municipiului Târgovişte.

Calendarul campaniei va fi stabilit de către conducerea executivă a Primăriei Municipiului Târgovişte și va cuprinde:

  1. perioada de depunere a proiectelor
  2. perioada în care comisia de evaluare va analiza proiectele depuse și va solicita, în cazul în care consideră necesar, clarificări aplicanţilor pentru a asigura validarea proiectelor
  3. data afişarii/publicării listei proiectelor eligibile
  4. perioada in care cetăţenii vor vota proiectele eligibile
  5. perioada de derulare a întâlnirilor publice la nivel de cartiere pentru a discuta proiectele rezultate în urma votului și a stabili lista finală a proiectelor ce vor fi finanțate si implementate de Primăria Municipiului Târgovişte.
 1. Evaluarea proiectelor se va face de către comisia constituită în acest scop prin dispoziția Primarului Municipiului Târgovişte.
 2. Comisia de evaluare va fi formată din reprezentanţi ai Direcţiei Eonomice, Direcţiei Managementul Proiectelor, Direcției Urbanism, Direcţiei Administrarea Patrimoniului Public şi Privat precum şi un consilier din cadrul cabinetului primarului.
 3. Comisia de evaluare va analiza proiectele incarcate pe platforma online si va valida acele proiecte care indeplinesc toate conditiile mentionate in prezentul regulament.
  Analiza proiectelor se va face sub toate aspectele, respectiv tehnic, juridic, urbanistic si economic, evaluand impactul /viabilitatea/fezabilitatea acestora.
 4. În cazul în care comisia consideră necesar, aceasta poate invita iniţiatorul proiectului pentru informatii suplimentare în ceea ce priveste proiectul propus.
 5. Comisia isi rezervă dreptul de a optimiza proiectele propuse, atat prin imbunătățiri din punct de vedere tehnic cât si prin estimarea mai eficienta a costurilor.
 6. Toate proiectele validate si optimizate de către comisie urmează să fie afişate la sectiunea dedicată campaniei şi supuse votului online al cetăţenilor.
 1. se va realiza într-o perioadă de timp predefinită, prin intermediul platformei online dedicată bugetării participative
 2. pentru a limita votul multiplu, accesul cetățenilor la platforma de vot se va realiza prin înrolare în platformă sau prin autentificare cu contul facebook (prin verificarea email-ului unic)
 3. fiecare persoană va avea posibilitatea de a vota câte un proiect din cadrul fiecărei categorii.
 1. Selecția finală a proiectelor se va realiza după dezbaterea în cadrul întâlnirilor publice cu cetățenii din cartierele orașului.
 2. În cadrul întâlnirilor organizate la nivelul fiecărui cartier se vor prezenta primele 5 proiecte în funcție de numărul voturilor exprimate online, ocazie cu care participanții la întâlnirile publice își vor putea exprima prin vot direct opțiunea proprie.
 3. Selecția finală va fi realizată prin combinarea votului online (50%) și a votului exprimat în cadrul întâlnirilor publice (50%).
 1. Proiectele selectate în urma celor două proceduri de consultare publică (vot online și vot popular în cadrul intâlnirilor publice) vor fi incluse în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgovişte si implementate de către acesta.
 2. În cadrul platformei de bugetare participativă vor fi prezentate, fotografii cu amplasamentul proiectului înainte şi după implementare, impresii ale cetăţenilor după implementare, rezultate care vor ilustra succesul implementării.
 1. Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei dedicate bugetării participative şi furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care se autentifică şi-au exprimat acordul în mod explicit şi fără echivoc ca aceasta să folosească datele cu caracter personal.
 2. Platforma asigură păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal furnizate pentru acces şi/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligaţie nu se aplică în cazul oricărei informaţii dezvăluite de utilizatori către terţi.
 3. Platforma prelucrează datele cu caracter personal şi informaţiile deţinute/transmise de către persoanele care se autentifică, cu bună credinţă, asigurând respectarea dreptului la viaţa privată şi a legislaţiei în vigoare.
 4. Municipiul Târgovişte nu îşi asumă răspunderea pentru exactitatea şi corectitudinea datelor/informatiilor furnizate de către utilizatori.
 5. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă şi va fi sancţionată prin lege contravenţional sau penal, după caz.